• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

Biz hakda

Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherindäki “Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.” ştab-kwartirasy.
"Zero Defect" nyşany bilen iň ýokary hilli ülňüleri berýäris we müşderilerimiziň hiline garaşýan zatlary ýerine ýetirmegi dowam etdirýäris.YIWEI hyzmatdaşlarymyz bilen ýaşyl we owadan ýer üçin elimizden gelenini etmek isleýär.

Görüş we wezipe

Görüş

Greenaşyl tehnologiýa, has gowy durmuş

Gymmatlyklar

Innowasiýa
Heartürek birleşdi
Göreş
Üns beriň

Hil syýasaty

Hil YIWEI-iň esasy, şeýle hem saýlanmagymyzyň sebäbi

Wezipe

Şäheriň her burçuny elektrikleşdirmek we ýaşyl toprak gurmak

Näme üçin YIWEI?

Global öňdebaryjy marka

YIWEI, Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Çengdu şäherinde döredilip, elektrik ulgamynda 17 ýyl tejribesi bar.

Elektrik şassisini ösdürmäge, ulagy dolandyrmaga, elektrik hereketlendirijisine, motor gözegçisine, DCDC öwrüjisine we elektron okuna we EV-iň akylly tor maglumat tehnologiýasyna üns berýän ýokary tehnologiýaly kärhana.Customörite çözgütler üçin hünärmen we ynamdar çeşme bolanymyz üçin buýsanýarys.DFM, BYD, CRRC, HYVA ýaly dünýädäki köp sanly uly kompaniýa bilen işlemek.

Birnäçe ýyl bäri elektrik ulaglarynyň gözleginde ýöriteleşdik we ýaşyl energiýa pudagynda dünýäde öňdebaryjy bolýarys.

17+ Elektrik ulgamyna bagyşlamak

“E-powertrain” integrasiýasynda täzelik, ulag serişdelerine gözegçilik bölümi (VCU), ähli ýaşaýyş we iş ýagdaýlaryny öz içine alýan elektrik energiýasyna gazylyp alynýan ýangyç.

Ulagy elektrikleşdirmek çözgütleri

Elektrik gämisinde we gurluşyk maşynynda goýmalar

Arassa elektrik ýa-da ýangyç arassaçylyk serişdesi

Elektrik hereketlendirijisi we hereketlendiriji

Elektrik ulagy şassisi

Ylmy gözlegler

YIWEI tehnologiýa innowasiýalaryna yzygiderli bagyşlandy.Elektrik ulgamy we programma üpjünçiligi dizaýnyndan başlap, modul we ulgam ýygnamak we synag ýaly işiň ähli taraplaryny öz içine alýan toplumlaýyn dizaýn we önümçilik ukybyny ösdürdik.Soňra birleşdirildi we bu, müşderilerimize amaly çözgütleriň giň toplumyny hödürlemäge mümkinçilik berýär.

Giňişleýin gözleg we mümkinçilikler

Esasy ugurlarda we esasy komponentlerde ajaýyp gözleg we gözleg ukyby.

Dizaýn

Şassi dizaýny

VCU dizaýny

Programma üpjünçiligi dizaýny

Iş ulgamynyň dizaýny

Awtoulag displeýiniň dizaýny

Gözleg we gözleg

Simulýasiýa

Hasaplama

Integrasiýa

Uly maglumat platformasy

Malylylyk dolandyryşy

Mehaniki gurluşy ösdürmek we programma üpjünçiligini döretmek boýunça hünärmen gözleg topary.

Önümçilik güýji

Ösen MES ulgamy

Doly awtomatiki şassi önümçilik liniýasy

QC ulgamy

Bularyň hemmesine görä, YIWEI toplumlaýyn eltip bermäge ukyply we önümlerimizi önümçilik kadalaryna laýyklaşdyrýar.

Patentler we şahadatnamalar

Giňişleýin IP we gorag ulgamy döredildi:

29oýlap tapyş, peýdaly model patentleri

29programma üpjünçiligi neşirleri

2kagyzlar

Milli ýokary tehnologiýaly kärhana

Şahadatnamalar: CCS, CE we ş.m.

şahadatnama1

Taryh

2018
2018

• 9-njy sentýabrda döredildi

2019
2019

• 3.5T we 9T şassi platformalaryny ösdürmek;

2020
2020

• Milli ýokary tehnologiýaly kärhana boldy;
• 12.5T we 18T şassi platformalaryny ösdürmek;

2021
2021

• Ilki bilen 15 000 000 $ geçýän girdeji;
• 3.5t sürüjisiz süpürijini ösdüriň;
• 9t / 18t wodorod ýangyç platformasy;
• yzygiderli beden iş güýji we dolandyryş ulgamy;

2022
2022

• 50 000 000 dollardan geçýän girdeji;
• specializedöriteleşdirilen we çylşyrymly KOK bolmak;
• Gazelle kärhanasy boluň.

2023
2023

• Öz şassimizi we doly ulaglarymyzy ösdüriň
• 4,5 tonna şassi we ulagy ösdüriň
• Arassaçylyk ulaglarynyň esasy hataryny öz içine alýan 10,12 we 18 tonna şassi ösdüriň
• Beite gaznasyndan onlarça million dollarlyk aýratyn strategiki maýa goýumlaryny aldy

Halkara strategiýalaryny öňe sürmek

Daşary ýurtly müşderilerimiz global burç daşlaryny çözmek, satuw we hyzmat ulgamyny berkitmek üçin ABŞ, Europeewropa, Koreýa, Angliýa, Indoneziýa, Taýland, Günorta Afrika we ş.m.