• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Elektrik hereketlendirijisi

 • 30 KW elektrik hereketlendirijisi

  30 KW elektrik hereketlendirijisi

  EM220, ýokary woltly hereketlendiriji, durnukly we täsirli elektrik ulagy üçin ýol açýar.Döwrebap transportyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen EM220, şäherde arassaçylyk ulaglaryny, şol sanda 2,7 tonna zibil taşlaýan awtoulaglary we içerde işlenip çykarylýan bölümi bolan zibil awtoulaglaryny sürüp, iň meşhur motorymyza öwrüldi.

 • Sürüjiniň ok aýratynlyklary

  Sürüjiniň ok aýratynlyklary

  EM320 hereketlendirijisi, takmynan 384VDC batareýa naprýa .eniýesi bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Kuwwatlylygy 55KW bolan, takmynan 4,5T agramly ýeňil awtoulag üçin talaplary kanagatlandyrmaga ukyply.Mundan başga-da, ýeňil şassi programmalary üçin ajaýyp gabat gelýän arka oky hödürleýäris.Okuň agramy bary-ýogy 55KG, ýeňil çözgüt üçin talaplaryňyza laýyk gelýär.

   

  Dişli gutyny motor bilen bilelikde ulanmagy maslahat berýäris.Motoryň tizligini peseltmek we torky köpeltmek bilen, dişli guty aýratyn işiňize we iş şertleriňize optimal uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, gutarnykly kararyň taslamaňyzyň aýratynlyklaryna baglydygyna düşünýäris.Arkaýyn boluň, toparymyz size gerek wagty kömek bermek üçin elmydama elýeterlidir.

 • EM220 elektrik hereketlendirijisi

  EM220 elektrik hereketlendirijisi

  Ajaýyp kuwwat çykaryşy, ösen aýratynlyklary we ygtybarly öndürijiligi bilen EM220 Motor bu pudakda täze bir standart döredýär , EM220 hereketlendirijisi takmynan 336VDC bahalandyrylan batareýa naprýa .eniýesinde ulanylýar, bahasy 30KW.
  Deňi-taýy bolmadyk güýç we netijelilik:
  EM220 Motor deňsiz-taýsyz güýç berýär, hatda iň talap edilýän meseleleri hem aňsatlyk bilen çözmäge mümkinçilik berýär.Onuň takyk işlenip düzülen dizaýny, energiýa sarp edilişini azaltmak bilen iň ýokary energiýa çykaryşyny üpjün edip, netijeliligi gowulandyrýar.Tejribe öndürijiligi ýokarlandyrdy we iş çykdajylaryny öňküsi ýaly azaltdy.
  Iň ýokary öndürijilik üçin ösen tehnologiýa:
  Döwrebap tehnologiýa bilen enjamlaşdyrylan EM220 Motor her ugurda ýokary öndürijilik hödürleýär.Ösen dolandyryş ulgamy rahat we takyk işlemegi üpjün edýär, akylly ýylylyk dolandyryş ulgamy bolsa temperaturany netijeli kadalaşdyrýar, aşa gyzmagyň öňüni alýar we motoryň ömrüni uzaldýar.Iň kyn şertlerde-de yzygiderli öndürijiligi başdan geçiriň.
  Dürli programmalar üçin köpugurlylyk:
  EM220 Motor, köp sanly programmada ýokary bolmagy üçin niýetlenendir.Senagat tehnikasy we awtomatlaşdyryş ulgamlaryndan başlap, elektrik ulaglaryna we täzelenip bilýän energiýa çözgütlerine çenli köp taraplylygy çäksiz.Elindäki meselä garamazdan, ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin EM220 Motor-a bil baglaň.
  Ygtybarly we çydamly:
  Gündelik ulanylyşyň berkligine garşy durmak üçin gurlan EM220 Motor, çydamlylygy göz öňünde tutup işleýär.Ygtybarly gurluşyk we ýokary hilli komponentler uzak möhletli öndürijiligi üpjün edýär, tehniki hyzmat talaplaryny we iş wagty azaldýar.Amallaryňyzyň yzygiderli işlemegi üçin EM220 motoryna bil baglaň.
  Geljegi şu gün başdan geçiriň:
  EM220 Motor bilen diňe bir hereketlendirijiden has köp gazanarsyňyz;bäsdeşlik ukybyny gazanarsyňyz.Täzelik güýjüni ulanyň we amaly programmalaryňyzy täze belentliklere çykaryň.

   

 • APEV2000 elektrik hereketlendirijisi

  APEV2000 elektrik hereketlendirijisi

  Täze energiýa täjirçilik ulaglarynyň giň topary üçin niýetlenen APEV2000.Ajaýyp öndürijiligi we köp taraplylygy bilen APEV2000 meşhurlyk gazandy we dünýäniň dürli ýurtlaryna eksport edilýär.

  APEV2000 peýdaly ulaglar, magdan ýükleýjiler we elektrik gaýyklary ýaly köp sanly programma üçin ajaýyp çözgütdir.Täsirli aýratynlyklary onuň mümkinçiliklerini görkezýär: Bahalandyrylan kuwwat 60 kWt, iň ýokary güýji 100 kWt, 1600 aýlaw tizligi, iň ýokary tizligi 3600 aýlaw, iň ýokary tizligi 358 Nm we iň ýokary tork 1000 Nm.

  APEV2000 bilen, öndürijiligi ýokarlandyryp, daşky gurşawa täsirini peseldip, ygtybarly we täsirli öndürijilige garaşyp bilersiňiz.Çylşyrymly ýerlerde gezýärsiňizmi ýa-da ekologiýa taýdan arassa deňiz çözgütlerini gözleýärsiňizmi, APEV2000 size zerur güýji we ygtybarlylygy üpjün edýär.

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • Uckük awtoulag awtobus gaýyk gurluşyk maşyny üçin elektrik hereketlendirijisi

  Uckük awtoulag awtobus gaýyk gurluşyk maşyny üçin elektrik hereketlendirijisi

  Qualityokary hilli elektrikleşdiriş ulgamy, elektrik ulagyny has netijeli we tygşytly edip, elektrikleşdirmek zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen çözýär.

 • EM80 MOTOR aýratynlyklary

  EM80 MOTOR aýratynlyklary

  EM80, ýokary woltly hereketlendiriji, durnukly we täsirli elektrik ulagy amaly üçin ýol açýar.Döwrebap transportyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen EM80, şäherde arassaçylyk ulaglaryny, şol sanda 9 tonna zibil kompaktorlaryny, azyk galyndylaryny ýük awtoulaglaryny we içerde ösdürip ýetişdirýän suw sepijileri sürüp, iň meşhur motorymyza öwrüldi.

  Arassaçylyk ulaglaryndan başga-da, EM80-iň köpugurlylygy beýleki dürli programmalara-da degişlidir.Highokary kuwwatlylygy we berkligi talap edilýän iş şertlerinde iň amatly öndürijiligi üpjün edýän in engineeringener tehnikasynyň giň toplumynda öz ornuny tapýar.Mundan başga-da, EM80 elektrik gaýyklarynda ähmiýetini subut etdi we olary asuda we zyňyndysyz hereketlendiriji ulgamlar bilen herekete getirdi.

   

  We have two own factories in Chinawe are a high-tech enterprise from China, focusing on electric chassis development, vehicle control, electric motor, motor controller, battery pack, and intelligent network information technology of EV. we have the key tech of converting the disel vehicle to the electric one, welcome contact me :Alyson LeeEmail: liyan@1vtruck.com

   

  Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • EM220 elektrik hereketlendirijisiniň jikme-jiklikleri

  EM220 elektrik hereketlendirijisiniň jikme-jiklikleri

  Jemi agramy 2,5 tonna bolan ýük awtoulaglary üçin niýetlenen iň soňky çözgüt EM220 elektrik hereketlendirijisi.336V-de işleýän iň ýokary woltly platformada işlenip düzülen bu ýokary öndürijilikli hereketlendiriji, köp sanly programmada garaşylýandan has ýokarydyr.Onuň ajaýyp güýji we netijeliligi ony köp sanly ýük daşamak zerurlygy üçin ideal saýlamaga öwürýär.

  EM220 hereketlendirijisiniň köpugurlylygy täsirli naprýa .eniýe aýratynlyklaryndan has giňdir.Onuň ygtybarly dizaýny we ösen tehnologiýasy, talap edilýän şertlerde-de ygtybarly öndürijiligi üpjün edýär.Şäherde eltip bermek, gurluşyk meýdançalary ýa-da uzak aralyga ulag bolsun, bu hereketlendiriji bil baglap boljak güýç we ygtybarlylygy üpjün edýär.

  EM220 elektrik hereketlendirijisi bilen täze netijelilik we öndürijilik tejribesini başdan geçiriň.Truckük daşamak amallaryňyzy rewolýusiýa etmegiň we öndürijiligiňizi görlüp-eşidilmedik belentliklere çykarmagyň wagty geldi.

   

   

 • 2,5 we 3,5 tonna ulaglar üçin täze elektrik hereketlendiriji oklar

  2,5 we 3,5 tonna ulaglar üçin täze elektrik hereketlendiriji oklar

  2,5 we 3,5 tonna ulaglar üçin ýörite döredilen elektrik hereketlendiriji oklar.Elektrik hereketlendiriji oklarymyzda ýeňil awtoulaglar, kiçi awtoulaglar we ýük awtoulaglary ýaly kiçi ulaglar üçin amatly ýeňil we ykjam, toplumlaýyn dizaýn bar.   Hytaýyň paýtagtynda dürli ýörite ulaglary we ýörite ulaglary öz içine alýan üýtgedilen awtoulagymyz bar.Köp önümçilik kompaniýalarynyň arasynda biz siziň iň gowy saýlawyňyz we düýbünden ygtybarly işewür hyzmatdaşyňyz. Islendik soraga jogap bermäge şat, soraglaryňyzy we sargytlaryňyzy iberiň.

 • EM240 MOTOR aýratynlyklary

  EM240 MOTOR aýratynlyklary

  EM240 hereketlendirijisi, takmynan 320VDC batareýa naprýa .eniýesi bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Kuwwatlylygy 40KW bolan, takmynan 3,5T agramly ýeňil awtoulag üçin talaplary kanagatlandyrmaga ukyply.Mundan başga-da, ýeňil şassi programmalary üçin ajaýyp gabat gelýän arka oky hödürleýäris.Okuň agramy bary-ýogy 47KG, ýeňil çözgüt talaplaryna laýyk gelýär.

   

  Dişli gutyny motor bilen bilelikde ulanmagy maslahat berýäris.Motoryň tizligini peseltmek we torky köpeltmek bilen, dişli guty aýratyn işiňize we iş şertleriňize optimal uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, gutarnykly kararyň taslamaňyzyň aýratynlyklaryna baglydygyna düşünýäris.Arkaýyn boluň, toparymyz size gerek wagty kömek bermek üçin elmydama elýeterlidir.

   

  • Kabul etmek::OEM / ODM, SKD, Söwda, lomaý, sebit gullugy
  • Töleg:::T / T.