• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Elektrik şassi

 • 12.5T Arassa elektrik şassisi

  12.5T Arassa elektrik şassisi

  12T gapdal oturdylan şassi (1) 12 tonna şassi batareýasy gysga şassi bilen gapdal gurnalan, ýöne üýtgetmek üçin has uly otag (2) taksi adaty elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, örtülen awiasiýa oturgyçlary, ýokary dykyzlykly köpük we käse saklaýanlar, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar, amatly sürüjilik tejribesini getirýär (3) lighteňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 5200 kg, iň ýokary agramy. ..
 • 18T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi

  18T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi

  18T gapdal oturdylan şassi (1) Batareýanyň ýerleşişi gysga şassi bilen gapdal gurnalan tertibi kabul edýär, ýöne üýtgetmek üçin has uly otag (2) taksi adaty elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, MP5, howa ýassygy şok sorujy oturgyçlar bilen enjamlaşdyrylan, ýokary dykyzlykly köpük we käse saklaýanlar, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar, amatly sürüjilik tejribesini getirýär (3) lighteňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 6800kg, iň ýokarysy t ...
 • 9T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi
 • 4.5T Arassa elektrik şassisi

  4.5T Arassa elektrik şassisi

  • Awtoulagyň kuwwatyny üpjün edýän we ýerleşiş meýdançasyny tygşytlaýan, dürli ýerleşiş talaplaryna laýyk gelýän 2800mm altyn tigirli bazany ýüklemek ukybyny we ýerleşiş giňişligini üpjün edýän ýokary güýçli ýokary tizlikli hereketlendiriji + dişli guty ulgamy bilen enjamlaşdyrylan. sanitariýa üçin kiçi ýük awtoulaglary (öz-özüni ýükleýän hapa awtoulaglary, ýoly bejermek ulaglary, aýrylýan zibil awtoulaglary, lagym sorujy awtoulaglar we ş.m.)
  • Designeňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 1830 kg, iň köp massasy 4495 kg, gämi görnüşli zibil daşamak, EKG bahasy <0.29; 4,5 kub metr talaplaryna laýyk gelýär;
  • Dürli ýörite işleýän ulaglaryň uzak möhletli iş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 61,8 kWt uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan, dürli ýörite maksatly ulaglaryň elektrikleşdiriş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 15 KW ýokary kuwwatly iş ulgamy güýji interfeýsi bilen enjamlaşdyryldy.
 • 3.5T Arassa elektrik şassisi

  3.5T Arassa elektrik şassisi

  • Üýtgetme meýdançasy uludyr we şassi integrirlenen elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylandyr, bu şassiniň agramyny azaldýar, ýerleşiş meýdançasyny tygşytlaýar we bedeniň üýtgemegi üçin ýük göterijiligini we ýerleşiş giňişligini üpjün edýär.

  • volokary woltly ulgamyň integrasiýasy: lighteňil agramyň talaplaryny kanagatlandyrýan mahaly, dizaýn çeşmesinde EMC (elektromagnit utgaşyklygy) dizaýny göz öňünde tutulýar.Toplumlaýyn dizaýn, şeýle hem ulagyň ýokary woltly sim simleriniň birikdiriş nokatlaryny azaldar we ulagyň ýokary woltly goragynyň ygtybarlylygy has ýokarydyr

  • Gysga zarýad beriş wagty: SOC20% zarýadyny 40 minutda 90% -e ýetirip bilýän ýokary güýçli DC çalt zarýad bermegi goldaň.

  • Önüm EUB eksport şahadatnamasyndan geçdi

 • 2.7T Arassa elektrik şassisi

  2.7T Arassa elektrik şassisi

  • Şassiniň gysyş agramyny azaldýan we ýörite beden işine goldaw bermek üçin ýerleşdirilip bilinjek ýerleşiş ýerini tygşytlaýan toplumlaýyn elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylan

  • Ajaýyp ulagyň dinamiki öndürijiligini üpjün etmek üçin ýokary tizlikli hereketlendiriji bilen uly tizlik gatnaşygy arka oky

  • lighteňil dizaýn, ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramyny 1210/1255 kg, iň ýokary agramy bolsa 2695 kg bolup, arassaçylyk zibilini aýyrýan ulagyň üýtgemegi zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

  • Dürli arassaçylyk ulaglarynyň aralyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 46,4kWt uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyryldy

  • Akyl howpsuzlygy: tersine radar, pes tizlikli duýduryş, ABS + EBD, öňdäki disk we yzky baraban, EPS elektron güýji, yzky awtoulag duralgasy

 • Doly aralyk arassa elektrik we wodorod ýangyç öýjük şassisi

  Doly aralyk arassa elektrik we wodorod ýangyç öýjük şassisi

  3.5T • Uly üýtgetme meýdançasy: Şassi integral elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylandyr, bu şassiniň agramyny azaldýar we ýerleşiş ýerini tygşytlaýar.• volokary woltly ulgam integrasiýasy: lighteňil agramyň talaplaryny kanagatlandyrmak bilen, ähli ulagyň ýokary woltly sim simleriniň birikdiriş nokatlaryny azaldar we tutuş ulagyň ýokary woltly goragynyň ygtybarlylygy has ýokarydyr.• Gysga zarýad beriş wagty: powerokary güýçli DC çalt zarýad bermegi goldaň, 40 minut c ...