• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Doly aralyk arassa elektrik we wodorod ýangyç öýjük şassisi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

3.5T

• Uly üýtgetme meýdançasy: Şassi integrirlenen elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylandyr, bu şassiniň agramyny azaldýar we ýerleşiş ýerini tygşytlaýar.

• volokary woltly ulgam integrasiýasy: lighteňil agramyň talaplaryny kanagatlandyrmak bilen, ähli ulagyň ýokary woltly sim simleriniň birikdiriş nokatlaryny azaldar we tutuş ulagyň ýokary woltly goragynyň ygtybarlylygy has ýokarydyr.

• Gysga zarýad beriş wagty: powerokary güýçli DC çalt zarýad bermegi goldaň, 40 minut SOC20% zarýadyny 90% -e çenli kanagatlandyryp biler.

3.5T

9T

• 9T arassa elektrik orta ýük awtoulag şassisiniň batareýasynyň ýerleşişi, dürli ýörite iş üýtgetmeleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek gapdal ýa-da arka oturdylan görnüşde saýlanyp bilner.

• Otagda adaty elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, örtülen awiasiýa oturgyçlary, ýokary dykyzlykly köpük we käse saklaýjylary, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar bar, bu amatly sürüjilik tejribesini getirýär.

18T

• Awtoulaglary ýuwmak we süpürmek, köp funksiýaly tozan basýan ulaglar, arassalaýjy ulaglar we beýleki ulaglar üçin zerur.

• Taksi elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, MP5, örtülen awiasiýa howa ýassygy şok sorujy oturgyçlar, ýokary dykyzlykly gubka we käse saklaýjylary, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar bilen enjamlaşdyrylandyr, amatly sürmek münmek tejribesi.

18T
31T

31T

• Ulagyň ýokary öndürijiligini üpjün edýän we şassiniň gysyş agramyny azaldýan ýokary güýçli hereketlendiriji + awtomatiki geçiriş ulgamy bilen enjamlaşdyrylan.

• 1800 + 3525 + 1350mm altyn tigirli bazasy, aýrylýan zibil awtoulaglary we beton garyjy awtoulaglar ýaly ýörite maksatly beden işleriniň zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

Şassiniň parametrleri
Ölçegleri (mm) 9575 * 2520 * 3125
Iň köp massa (Kg) 31000
Şassiniň agramy (kg) 12500
Tigir bazasy (mm) 1800 + 3525 + 1350
Elektrik ulgamy
Batareýa kuwwaty (kWt) 350.07
Bateriýa paketiniň göwrümi (V) 579.6
Motoryň görnüşi PMSM
Motor bahasy / iň ýokary momenti (Nm) 1600/2500
Motor bahasy / iň ýokary güýji (kWt) 250/360

YIWEI, Ynamly hyzmatdaşyňyz

sanjiao

Tehnologiki güýç

Senagatyň elektrik alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin elektrikleşdiriş ulgamlarynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

Omörite

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli ulaglara we amaly ýagdaýlara ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

Satuwdan soňky hyzmat

Haýsy ýurtda bolsaňyzam, dolandyryş programmasyny uzakdan optimizirläp bileris ýa-da aladalardan gaça durmak üçin öz ýurduňyza inersenerleri iberip bileris.Şonuň üçin YIWEI satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň