• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

biziň bilen habarlaşyň

Goldaw we hyzmatlar

Sorag-jogap

-Motory näme üçin ulanyp bilerin?

-Biziň hereketlendirijilerimiz köplenç elektrik ulagynda, elektrik ýük awtoulagynda, elektrik gämisinde, elektrik awtobusynda, elektrik gurluşyk maşynlarynda we ş.m. ulanylýar. 17 ýyldan gowrak wagt bäri elektrik ulagy bilen meşgullanýarys, şonuň üçin elektrikleşdiriş çözgütlerinde ökde.

-WCU näme?

- Täze energiýa ulagynyň merkezi dolandyryş bölümi hökmünde VCU (Awtoulag dolandyryş bölümi), elektrik ulagynyň başlygy we tutuş dolandyryş ulgamynyň özenidir.VCU motoryň we batareýanyň ýagdaýyny ýygnaýar (şeýle hem tizlendiriji pedal signallaryny, tormoz pedal signallaryny, hereketlendiriji we sensor signallaryny öz IO porty arkaly ýygnaýar).VCU-nyň öndürijiligi täze energiýa ulagynyň öndürijiligini gönüden-göni kesgitleýär, esasy rol oýnady.

- Adaty IC dwigateli bilen elektrik hereketlendirijisiniň arasynda näme tapawut bar?

1. Motoryň netijeliligi has ýokary bolup, 93% -den gowrak bolup biler we has köp energiýa tygşytlaýar.
2. Motoryň iş meýdany has giň, doly diapazonda.

-Ok howa şertlerinde ulanyp bolarmy?

-Biziň motorly iş gurşawymyzyň temperaturasy (-40 ~ + 85) reach ýetip biler.

- Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijileriniň peýdalary näme?

1. Pes ýitgi we pes temperaturanyň ýokarlanmagy.Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisiniň magnit meýdany hemişelik magnit tarapyndan emele gelýändigi sebäpli, tolgundyryjy tok, ýagny mis ýitgisiniň netijesinde döreýän magnit meýdany sebäpli dörän tolgunma ýitgisiniň öňüni alýar;rotor toksyz işleýär, bu hereketlendirijiniň temperaturasynyň ýokarlanmagyny ep-esli peseldýär we şol bir ýük astynda temperaturanyň ýokarlanmagy 20K-dan gowrak.
2. powerokary güýç faktory.
3. Has ýokary netijelilik.

-Nene-de regeneratiw tormoz işleri?

-Sürüji ulagyň tormoz pedalyna basanda, diskler we tormoz torlary duşuşanda sürtülme döredýär.Sürtülme hem öz gezeginde ýylylyk görnüşinde daşky gurşawa ýaýran kinetiki energiýany döredýär.Täzelenýän tormoz, başgaça ýylylyga öwrülip, ​​ýerine elektrik toguna öwrüljek kinetik energiýanyň bir bölegini dikeldýär.