• facebook
 • tiktok (2)
 • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Önümler

 • 30 KW elektrik hereketlendirijisi

  30 KW elektrik hereketlendirijisi

  EM220, ýokary woltly hereketlendiriji, durnukly we täsirli elektrik ulagy üçin ýol açýar.Döwrebap transportyň talaplaryny kanagatlandyrmak üçin döredilen EM220, şäherde arassaçylyk ulaglaryny, şol sanda 2,7 tonna zibil taşlaýan awtoulaglary we içerde işlenip çykarylýan bölümi bolan zibil awtoulaglaryny sürüp, iň meşhur motorymyza öwrüldi.

 • 12.5T Arassa elektrik şassisi

  12.5T Arassa elektrik şassisi

  12T gapdal oturdylan şassi (1) 12 tonna şassi batareýasy gysga şassi bilen gapdal gurnalan, ýöne üýtgetmek üçin has uly otag (2) taksi adaty elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, örtülen awiasiýa oturgyçlary, ýokary dykyzlykly köpük we käse saklaýanlar, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar, amatly sürüjilik tejribesini getirýär (3) lighteňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 5200 kg, iň ýokary agramy. ..
 • 18T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi

  18T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi

  18T gapdal oturdylan şassi (1) Batareýanyň ýerleşişi gysga şassi bilen gapdal gurnalan tertibi kabul edýär, ýöne üýtgetmek üçin has uly otag (2) taksi adaty elektrik gapylary we penjireleri, merkezi gulplama, MP5, howa ýassygy şok sorujy oturgyçlar bilen enjamlaşdyrylan, ýokary dykyzlykly köpük we käse saklaýanlar, kartoçkalar we ammar gutulary ýaly 10-dan gowrak ammar, amatly sürüjilik tejribesini getirýär (3) lighteňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 6800kg, iň ýokarysy t ...
 • Netijeli we ygtybarly VCU çözgütleri

  Netijeli we ygtybarly VCU çözgütleri

  Ulaglara gözegçilik bölümi (VCU), ulagdaky dürli ulgamlary dolandyrmak we utgaşdyrmak üçin jogapkär elektrik ulaglarynda (EV) möhüm elementdir.EV-lere bolan islegiň artmagy bilen, täsirli we ygtybarly VCU çözgütleri has möhüm bolup başlady.YIWEI, VCU ösüşinde güýçli ukyby bolan, ony goldamak üçin hünärmen tehniki topary bolan kompaniýa.

 • 9T Arassa elektrik we wodorod ýangyç şassisi
 • 4.5T Arassa elektrik şassisi

  4.5T Arassa elektrik şassisi

  • Awtoulagyň kuwwatyny üpjün edýän we ýerleşiş meýdançasyny tygşytlaýan, dürli ýerleşiş talaplaryna laýyk gelýän 2800mm altyn tigirli bazany ýüklemek ukybyny we ýerleşiş giňişligini üpjün edýän ýokary güýçli ýokary tizlikli hereketlendiriji + dişli guty ulgamy bilen enjamlaşdyrylan. sanitariýa üçin kiçi ýük awtoulaglary (öz-özüni ýükleýän hapa awtoulaglary, ýoly bejermek ulaglary, aýrylýan zibil awtoulaglary, lagym sorujy awtoulaglar we ş.m.)
  • Designeňil dizaýn: ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramy 1830 kg, iň köp massasy 4495 kg, gämi görnüşli zibil daşamak, EKG bahasy <0.29; 4,5 kub metr talaplaryna laýyk gelýär;
  • Dürli ýörite işleýän ulaglaryň uzak möhletli iş talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 61,8 kWt uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyrylan, dürli ýörite maksatly ulaglaryň elektrikleşdiriş zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin 15 KW ýokary kuwwatly iş ulgamy güýji interfeýsi bilen enjamlaşdyryldy.
 • 3.5T Arassa elektrik şassisi

  3.5T Arassa elektrik şassisi

  • Üýtgetme meýdançasy uludyr we şassi integrirlenen elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylandyr, bu şassiniň agramyny azaldýar, ýerleşiş meýdançasyny tygşytlaýar we bedeniň üýtgemegi üçin ýük göterijiligini we ýerleşiş giňişligini üpjün edýär.

  • volokary woltly ulgamyň integrasiýasy: lighteňil agramyň talaplaryny kanagatlandyrýan mahaly, dizaýn çeşmesinde EMC (elektromagnit utgaşyklygy) dizaýny göz öňünde tutulýar.Toplumlaýyn dizaýn, şeýle hem ulagyň ýokary woltly sim simleriniň birikdiriş nokatlaryny azaldar we ulagyň ýokary woltly goragynyň ygtybarlylygy has ýokarydyr

  • Gysga zarýad beriş wagty: SOC20% zarýadyny 40 minutda 90% -e ýetirip bilýän ýokary güýçli DC çalt zarýad bermegi goldaň.

  • Önüm EUB eksport şahadatnamasyndan geçdi

 • 2.7T Arassa elektrik şassisi

  2.7T Arassa elektrik şassisi

  • Şassiniň gysyş agramyny azaldýan we ýörite beden işine goldaw bermek üçin ýerleşdirilip bilinjek ýerleşiş ýerini tygşytlaýan toplumlaýyn elektrik hereketlendiriji oky bilen enjamlaşdyrylan

  • Ajaýyp ulagyň dinamiki öndürijiligini üpjün etmek üçin ýokary tizlikli hereketlendiriji bilen uly tizlik gatnaşygy arka oky

  • lighteňil dizaýn, ikinji derejeli şassiniň gysgyç agramyny 1210/1255 kg, iň ýokary agramy bolsa 2695 kg bolup, arassaçylyk zibilini aýyrýan ulagyň üýtgemegi zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

  • Dürli arassaçylyk ulaglarynyň aralyk talaplaryny kanagatlandyrmak üçin 46,4kWt uly kuwwatly batareýa bilen enjamlaşdyryldy

  • Akyl howpsuzlygy: tersine radar, pes tizlikli duýduryş, ABS + EBD, öňdäki disk we yzky baraban, EPS elektron güýji, yzky awtoulag duralgasy

 • 18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  18T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal dolandyryşy degişlilikde merkezi dolandyryş ekrany we simsiz uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilendir.Otagdaky merkezi dolandyryş ekrany ähli amal amallaryna gözegçilik edip biler we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik edip biler;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Truckük awtoulagynyň anyk iş şertlerine görä hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Gazyk klapan ýok edilýär, bu bolsa elektrik togunyň ýitmeginden we ulgamyň gyzdyrylmagynyň öňüni alýar.Az energiýa sarp edýär, pes ses we tygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.

 • 12.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  12.5T elektron söwda awtoulagynyň doly aralygy

  Adamlaşdyrylan amallara gözegçilik

  Amal dolandyryşy degişlilikde merkezi dolandyryş ekrany we simsiz uzakdan dolandyrmak bilen üpjün edilendir.Otagdaky merkezi dolandyryş ekrany ähli amal amallaryna gözegçilik edip biler we ýakynlyk wyklýuçateline we datçigiň signal ýagdaýyna gözegçilik edip biler;bedeniň näsazlyk koduny görkezmek;beden hereketlendirijisine we elektron dolandyryş parametrlerine gözegçilik we görkezmek;

  Ösen dolandyryş tehnologiýasy

  Truckük awtoulagynyň anyk iş şertlerine görä hereketlendirijiniň öndürijilik parametrleri takyk düzüldi.Dürli hereketler, hereket zerurlyklaryna görä degişli hereketlendirijiniň tizligini kesgitleýär.Gazyk klapan ýok edilýär, bu bolsa elektrik togunyň ýitmeginden we ulgamyň gyzdyrylmagynyň öňüni alýar.Az energiýa sarp edýär, pes ses we tygşytly.

  Maglumat tehnologiýasy

  Dürli datçikleri sazlaň, datçiklere esaslanýan dürli maglumatlary ýygnaň we uly maglumat bazasyny guruň.Ultalňyşlyk nokadyny çaklap biler we näsazlyk ýüze çykandan soň çalt çözmek we gözegçilik platformasyny ulanyp biler.Ulagyň işleýiş ýagdaýy, uly maglumatlar esasynda takyk seljerilip bilner.

 • Elektrikli ulag DCDC öwrüji enjamlary

  Elektrikli ulag DCDC öwrüji enjamlary

  DCDC öwrüjileri möhüm komponentler bolup hyzmat edýän elektrik ulaglarynyň işleýşinde möhüm rol oýnaýar.Olaryň esasy wezipesi, dürli garnituralary we zarýad ulgamyny işletmek üçin zerur bolan ulagyň batareýasyndan çykýan ýokary woltly DC güýjüni pes woltly DC güýjüne öwürmekdir.Elektrik ulaglaryna bolan islegiň artmagy bilen, täsirli we ygtybarly DCDC öwrüjileriniň ähmiýeti barha artdy.Bu öwrüjileriň bökdençsiz we ygtybarly işlemegi, elektrik ulagy tehnologiýasynyň ösýän zerurlyklaryny kanagatlandyrmakda has möhümdi.

   

  “Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd”, elektrik şassisini ösdürmäge, ulagy dolandyrmaga, elektrik hereketlendirijisine, motor gözegçisine, batareýa paketine we EV-iň akylly tor maglumat tehnologiýasyna gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kärhana.

  Biz bilen habarlaşyň:

  yanjing@1vtruck.com+ (86) 13921093681

  duanqianyun@1vtruck.com+ (86) 13060058315

  liyan@1vtruck.com+ (86) 18200390258

 • Sürüjiniň ok aýratynlyklary

  Sürüjiniň ok aýratynlyklary

  EM320 hereketlendirijisi, takmynan 384VDC batareýa naprýa .eniýesi bilen ulanmak üçin niýetlenendir.Kuwwatlylygy 55KW bolan, takmynan 4,5T agramly ýeňil awtoulag üçin talaplary kanagatlandyrmaga ukyply.Mundan başga-da, ýeňil şassi programmalary üçin ajaýyp gabat gelýän arka oky hödürleýäris.Okuň agramy bary-ýogy 55KG, ýeňil çözgüt üçin talaplaryňyza laýyk gelýär.

   

  Dişli gutyny motor bilen bilelikde ulanmagy maslahat berýäris.Motoryň tizligini peseltmek we torky köpeltmek bilen, dişli guty aýratyn işiňize we iş şertleriňize optimal uýgunlaşmaga mümkinçilik berýär.Şeýle-de bolsa, gutarnykly kararyň taslamaňyzyň aýratynlyklaryna baglydygyna düşünýäris.Arkaýyn boluň, toparymyz size gerek wagty kömek bermek üçin elmydama elýeterlidir.

123Indiki>>> Sahypa 1/3