• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Sprinkler zibili gysylan ýuwulýan we süpürýän ulag

Gysga düşündiriş:

Doly aralyk şassi platformalary, dürli doly ulaglary dürli isleg islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin iş ýüklemek ulgamy bilen birleşdirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

18T pürküji

(1) Kompaniýamyz tarapyndan işlenip düzülen arassa elektrik pürküjiniň täze nesli.Roadollary bejermek we ýuwmak, şäher esasy ýollarynda, awtoulag ýollarynda we beýleki ýerlerde tozany azaltmak üçin ulanylýar.Şeýle hem ýaşyl guşaklarda we gyssagly ýangyn suw ulagynda gülleri we agaçlary suwarmak üçin ulanylyp bilner.

(2) Motor pes basyşly suw nasosyna gönüden-göni baglanýar, geçiriji wilkany (ýa-da birikdirmegi) we suw nasosy üçin gysgyç gutusyny ýok edýär.Adaty usul bilen deňeşdirilende umumy uzynlygy 200MM-den gowrak, agramy 40KG-dan gowrak azalýar.

18T gysylan zibil maşyny

(1) endokary derejeli akylly yzky ýüklenen gysylan zibil maşyny iýmitlendiriş mehanizmine, gidrawlik ulgamyna, elektrik ulgamyna degişlidir.Elektro-gidrawliki integrasiýa tehnologiýasyny kabul edip, tutuş ulag doly gurşalan, gysyş prosesindäki ähli lagym hapalary daşamak prosesinde ikinji derejeli hapalanmak meselesini çözýän kanalizasiýa bölümine girýär.

Baý datçikleri sazlaň, şowsuzlygyň nokadyny çaklamak üçin datçiklere görä dürli maglumatlary ýygnaň we şowsuzlygy çalt kesgitlemek we çözmek üçin gözegçilik platformasyny ulanyp bilersiňiz.

Arassa elektrik köp wezipeli tozany basýan ulag

(1) Bu arassa elektrik köpugurly tozany basýan ulag, şäher esasy ýollarynda, awtoulag ýollarynda we beýleki ýerlerde howa tozanyny basmak üçin ulanylýar.Ol ýykylyş partlamalarynda, raýat gurluşyklarynda, howanyň hapalanmagyny azaltmak üçin açyk çukur känlerinde emele gelen tozany sepip we basyp biler.

Arassa elektrik-köp funksiýaly-tozan-basyş-ulag
Arassa elektrik-ýuwmak we süpürmek-ulag

Arassa elektrik ýuwujy we süpüriji ulag

(1) Bu arassa elektrik ýuwujy we süpüriji ulag aýrylmaz uly gutyny kabul edýär we guty korpusy arassa suw çüýşesiniň we zibil gutusynyň bir bölegini birleşdirýän 304 poslamaýan polat kafel gurluşy bilen bezelendir.

.

YIWEI, Ynamly hyzmatdaşyňyz

sanjiao

Tehnologiki güýç

Senagatyň elektrik alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin elektrikleşdiriş ulgamlarynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

Omörite

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli ulaglara we amaly ýagdaýlara ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

Satuwdan soňky hyzmat

Haýsy ýurtda bolsaňyzam, dolandyryş programmasyny uzakdan optimizirläp bileris ýa-da aladalardan gaça durmak üçin öz ýurduňyza inersenerleri iberip bileris.Şonuň üçin YIWEI satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň