• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Uckük awtoulag awtobus gaýyk gurluşyk maşyny üçin elektrik hereketlendirijisi

Gysga düşündiriş:

Qualityokary hilli elektrikleşdiriş ulgamy, elektrik ulagyny has netijeli we tygşytly edip, elektrikleşdirmek zerurlyklaryňyzy aňsatlyk bilen çözýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bu tablisada diňe motor parametrleriniň bir bölegi görkezilýär, jikme-jiklikler üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris!

APEV2000

Batareýanyň naprýa .eniýesi (VDC)

384

Tated.Häzirki (A)

180

Bahalandyrylan güýç (kWt)

60

Peak Power (kWt)

100

Bahalandyrylan tizlik (rpm)

1600

Iň ýokary tizlik (rpm)

3600

Bahalandyrylan tork (Nm)

358

Iň ýokary tork (Nm)

1000

önümiň beýany01

Ajaýyp öndürijilik we netijelilik

önümiň beýany02

Peýdalary

sanjiao

Fuelangyç ulagyňyzy elektrik derejesine çykaryň!

Has köp energiýa dykyzlygy we ykjam

Corrokary poslama garşylyk we gowy möhürlenen öndürijilik

Ömürboýy hyzmat etmek mugt

5 ýyl kepillik size rahatlyk getirýär

0
Bejeriş

7 X 24Sagatlar
Hyzmat

0030000birlikleri
EV ýolda sürýär

-40 ~ 85 ℃
Iş gurşawy

Näme üçin YIWEI saýlamaly?

Peýdaly ulagyňyz, gaýyk we başgalar üçin ajaýyp öndürijilik we baha hödürläň!

Bejeriş mugt

Gündelik tehniki hyzmat we çykdajylar ýok.

Dişli ýag çalşylmaýar.

Satuwdan soňky batareýa meselelerine jogapkärçilik çekiň.

Bejeriş
Çykdajyly

Bahasy täsirli

Uzyn sürýän günleriň berkligine we giňden ulanylmagyna çydam ediň.

Subut edilen öndürijilik, az könelmek we ýyrtylmak we az zyýan.

Toplum

Hemmesi üçin gurnama ýaýlary we birikdirijileri üpjün ediň.

Amatly.Embleygnamak we ulanmak aňsat.

Awtoulagyňyza laýyk we has köp ýer tygşytlamak üçin döredildi.

Toplum
Netijeli we güýçli

Netijeli we güýçli

Heatylylyk energiýasynyň az ýitmegi.

Az tagalla bilen ýokary güýç.

Durnukly we uzak dowamly

5 ýyl kepillik sizi rahatlyk alýar.

Uzak we uzak aralyk.

Ygtybarly we durnukly.Dürli temperatura çydam ediň.

banner-5
banner-6

Ygtybarly we ygtybarly

Sürüjiniň howpsuzlygyny goramak üçin bolup biljek şowsuzlyklar we heläkçilikler barada seslenme.

Özbaşdak döredilen uly maglumatlar we maglumat platformasy näsazlyk maglumatlaryna gözegçilik etmek üçin 12,000 EV-ni dolandyrýar.

Birnäçe gurlan gorag bilen has ygtybarly.

Vehicleörite awtoulag öndürijileri üçin gowy elektrikleşdiriş çözgüdi

hyzmatdaş

Haýsy hereketlendiriji ulaglaryňyza laýyk gelýär?

Awtoulaglaryňyz üçin 60-3000N.m, 300-600V ulgam döreddik, dogrysy size has gowy öndürijilik berip biler.Naprýatageeniýe, güýç, tork we ş.m. tapawutlanýar.Aýratynlyklary soramak siziň üçin möhümdir.

YIWEI, Ynamly hyzmatdaşyňyz

sanjiao

Tehnologiki güýç

Senagatyň elektrik alternatiwalaryna geçişini güýçlendirmek bilen, size has bäsdeşlik we toplumlaýyn çözgütler hödürlemek üçin elektrikleşdiriş ulgamlarynda öňegidişlik gazanmak kararyna gelýäris.

Omörite

Bar bolan modeller siziň talaplaryňyza laýyk gelmeýän bolsa, dürli ulaglara we amaly ýagdaýlara ýörite tikin hyzmatyny hödürleýäris.

Satuwdan soňky hyzmat

Haýsy ýurtda bolsaňyzam, dolandyryş programmasyny uzakdan optimizirläp bileris ýa-da aladalardan gaça durmak üçin öz ýurduňyza inersenerleri iberip bileris.Şonuň üçin YIWEI satuwdan soň has netijeli we oýlanyşykly hyzmat hödürlemegi başarýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň