• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Uckük awtoulag awtobus gaýyk gurluşyk maşyny üçin elektrikleşdiriş çözgütleri

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Elektrikleşdirmek üçin çözgütler

1. Ulanylýan meýdanlar
Bu ulgam dürli ulaglara, şol sanda logistika ulaglaryna, arassaçylyk ulaglaryna, awtobuslara we beýleki täjirçilik ulaglaryna ýa-da ýörite ulaglara uýgunlaşdyrylyp bilner.

2. Şassi elektrik topologiýa diagrammasy
Ulgamyň elektrik topologiýasy esasan toplumlaýyn hereketlendiriji dolandyryjydan, güýç batareýasyndan, elektrik kömekçi ulgamdan, VCU, dolandyryş paneli, adaty elektrik enjamlary we ş.m.

önüm-beýany1

1) Pes woltly kuwwat paýlanyşy: Şassidäki ähli elektrik enjamlaryna pes woltly iş güýji beriň we şol bir wagtyň özünde käbir ýönekeý logika gözegçiligini amala aşyryň;
2) Aksesuar ulgamy: ýylylygyň ýaýramagy ýaly aksessuar materiallary;
3) Dolandyryş ulgamy: pedallary, roker wyklýuçatellerini, çalşyk tutawaçlaryny we ş.m. goşmak bilen sürüjiniň operasiýa ulgamy.;
4) Adaty elektrik enjamlary: ýangyç ulaglaryndaky yşyklar, radiolar, şahlar, süpürgiç hereketlendirijileri we ş.m. ýaly adaty elektrik enjamlary;
5) VCU: ulagy dolandyrmagyň özeni, ähli elektrik bölekleriniň iş ýagdaýyna gözegçilik edýär we ulagyň dürli kemçiliklerini ýüze çykarýar;
6) Maglumat ýazgysy: şassi operasiýa maglumatlary ýygnamak üçin ulanylýar;
7) 24V batareýa: pes woltly energiýa ätiýaçlyk şassi;
8) Kuwwatly batareýa: elektrik ulaglary üçin energiýa saklaýyş ulgamy;
9) BDU: güýçli batareýa ýokary woltly güýç paýlaýyş dolandyryş gutusy;
10) Zarýad beriş porty: güýç batareýasynyň zarýad porty;
11) TMS: batareýany ýylylyk dolandyryş bölümi;

12) Toplumlaýyn gözegçilik ediji:
1) DCDC: 24V batareýany zarýad berýän we şassi kadaly işleýän wagty güýji üpjün edýän güýç moduly;
2) volokary woltly güýç paýlaýyş ulgamy: ýokary woltly zynjyrlaryň kuwwatynyň paýlanyşyna, ýüze çykarylmagyna we beýleki funksiýalaryna gözegçilik etmek;
3) Nasos DC / AC: Elektrik rul nasosyna AC güýji berýän güýç moduly;
4) Howa nasosy DC / AC: Elektrik howa kompressoryna AC güýji berýän kuwwat moduly;
13) Motor gözegçisi: VCU buýrugyna jogap hökmünde sürüjiniň motoryny düzeltmek we dolandyrmak;
14) Elektrik erişleri: penjiräni eritmek üçin ulanylýar we şol bir wagtyň özünde ýyladyş funksiýasyna eýe;
15) Kondisioner kompressory: taksi üçin sowadyjy üpjün edýän bir sowadyjy elektrik kondisioner;
16) Elektrik toguny aýyrmak porty 1/2/3: Bedeniň işlemegi üçin kuwwat bermek üçin beden işleriniň güýji;
17) Rul ýag nasosyny ýygnamak: şassi rul maşynyna gidrawlik güýji berýän elektrik energiýasy bilen işleýän nasos;
18) Howa nasoslaryny ýygnamak: elektrik howa nasosy, şassi howa tankyny çişirýär we tormoz ulgamy üçin ýokary basyşly howa çeşmesini üpjün edýär;
19) Sürüji motor: ulagy sürmek üçin elektrik energiýasyny mehaniki energiýa öwüriň.

3. Iş ulgamy
Iş ulgamy esasan gidrawliki güýç birliginden, gözegçilik ediji, dolandyryş ekrany, simsiz uzakdan dolandyrmak, Silikon panelinden durýar.
1) Gidrawlik elektrik birligi: ýörite sanitariýa ulaglarynyň işleýiş güýji çeşmesi;
2) Iş ulgamy dolandyryş ekrany: dürli arassaçylyk modellerine görä, has amatly täsirleşme, has amatly gözegçilik we has owadan interfeýs bilen ekrany dolandyryş ulgamyny özbaşdak ösdüriň;
3) Simsiz uzakdan dolandyrmak: ähli ýükleme amallaryny uzakdan dolandyrmak;
4) Silikon paneli: dürli funksiýalary dolandyrmak üçin düwmeler;
2) 3) 4) islege bagly däl, olaryň birnäçesini ýa-da hemmesini alyp bilersiňiz
5) Iş ulgamynyň gözegçisi: iş ulgamynyň özeni, ähli ýükleme işine gözegçilik ediň.

önüm-beýany2

Haryt

Surat

Kuwwatly batareýa

önüm-düşündiriş3

Motor

önüm-beýany4

Toplumlaýyn gözegçilik ediji

önüm-beýany5

Kondisioner kompressory

önüm-beýany6

Elektrik sowadyjy suw nasosy

önüm-düşündiriş7

OBC

önüm-beýany8

Sürüji oky

önüm-beýany9

VCU

önüm-beýany10

Maglumat almak terminaly

önüm-beýany11

Volokary woltly sim simleri

önüm-beýany12

Pes woltly sim simleri

önüm-beýany13

Elektrik ulagy

önüm-düşündiriş14

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň