• facebook
  • tiktok (2)
  • Baglanyşyk

Chengdu Yiwei New Energy Automobile Co., Ltd.

nybanner

Bir tomus arassalamak we täzelenmek , Aladasyz amallar

Tomusyň yssy günleriniň gelmegi bilen, ýokary temperaturaly şertlerde suwuň we galyndy ulaglaryň görnüşleriniň ulanylyş ýygylygy ýokarlanýar.Şeýle hem ulagyň kondisionerlerini wagtynda sowatmak üçin has uly isleg bar we ýetip gelýän ýagyş möwsümi ulaglardan durnukly iş şertlerini saklamagy talap edýär.Aladasyz ulag amallaryny üpjün etmek we satuwdan soňky hyzmatlar arkaly önümiň täzelenmegini optimallaşdyrmak üçin Yiwei, Siçuan sebitindäki premium müşderiler üçin “Şükür bilen öňe hereket etmek” tomusky öýme-öý gezelenç hyzmatyny başlady.Yiwei-iň gapy-gapy gezelenç hyzmaty, has giň gerimi öz içine alýan we has giňişleýin hyzmatlary hödürleýän Çengdu şäherinden premium müşderilere çenli giňeldi.

4. Bir tomus aladasyz amallary arassalaň we täzeläň

Yiwei-iň satuwdan soňky hünärmenler topary, gapy-gapy gezelenç hyzmatlaryny hödürleýär, ulanyjylara abatlaýyş stansiýalaryna baryp görmek zerurlygyny aradan aýyrmak bilen wagt we güýji tygşytlaýar.Ulanyjylaryň ulaglaryna giňişleýin gözegçilik, şol sanda kondisioner ulgamy, elektrik ulgamy, ulagyň daşky görnüşi, elektrik ulgamlary we iş bölekleri bilen çäklenmän, ulaglaryň tomsuň ýokary temperaturasynda kadaly işlemegini üpjün etmek bilen çäklenmeýär.Barlag wagtynda ýüze çykarylan islendik komponent könelmegi ýa-da zeper ýetmegi üçin mugt abatlaýyş ýa-da çalyşmak hyzmatlary berilýär.

4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek1 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek2 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek3 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek4

Gapy-gapy gezelenç hyzmaty topary hem ulanyjylara ulag serişdesini ugrukdyrmak we howpsuzlyk tälimini berýär.Tomusky ulag serişdesi ulanyjylara ýokary temperaturaly howa şertlerinde arassaçylyk amallaryny we sürüjilik kynçylyklaryny has gowy çözmäge kömek edýär.Howpsuzlyk okuwy, zarýad beriş çäreleri, awtoulag duralgasy, ulag sürmek we yssy howada gyssagly kömek etmek ýaly möhüm nokatlary öz içine alýar, sürüjilere duýdansyz ýagdaýlary çalt we netijeli çözmäge we howpsuz we täsirli amallary üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek5 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek6 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalaň we täzeläň7

Hünärmen we oýlanyşykly hyzmatlary bermekden başga-da, gapy-gapy gezelenç hyzmaty topary bu wagt müşderiler bilen kanagatlanma gözleglerini geçirýär, pikirlerini tüýs ýürekden ýygnaýar we esasy zerurlyklaryny we garaşýan zatlaryny içgin öwrenýär.Müşderiniň pikirini ulanmak bilen, hyzmatlardaky kemçilikleri derrew kesgitläp bileris we ulagyň funksiýalaryny optimizirlemek, modelleri kämilleşdirmek we başgalar üçin möhüm salgylanma nokatlaryny berip bileris.Müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny yzygiderli täzeläp, kanagatlandyrmak üçin bu maglumatlary doly ulanarys.

4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek9 4. Bir tomus aladasyz amallary arassalamak we täzelemek10

Arassaçylyk işgärleriniň tomusda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryna jogap edip, Yiwei şäheriň arassalygyny ýuwaşlyk bilen goramak bilen, suw çüýşeleri, şlýapalar, polotensalar we janköýerler ýaly sowadyjy gurallary üpjün edip, birnäçe ideg çärelerini amala aşyrdy. daşky gurşaw.

Bu tomus öýme-öý gezelenç hyzmaty wagtynda, Yiwei Siçuan sebitindäki 70-den gowrak müşderini görmäge we 200-e golaý ulagy barlamaga we goldamagy meýilleşdirýär.Müşderileriň zerurlyklaryna çuňňur üns berýändigimizi we hyzmatyň we hiliň yzygiderli yzarlanmagyny görkezip, gapy-gapy gezelenç hyzmatlary arkaly ulanyjylara amatly we täsirli hyzmat tejribelerini bermäge umyt edýäris.Yiwei, hyzmatlarymyzyň ähli taraplaryny hemmetaraplaýyn gowulandyrmaga we müşderilerimiz üçin has gowy ulag ulanyş tejribesini döretmäge çalyşar.

Biz bilen habarlaşyň:

yanjing@1vtruck.com +(86)13921093681

duanqianyun@1vtruck.com +(86)13060058315


Iş wagty: Iýun-13-2024